Menu Zamknij

Business Tours Maciej Tryba
Ul. Borelowskiego 17B, 42-218 Częstochowa
Klauzula informacyjna dla klientów

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Business Tours Maciej Tryba, ul. Borelowskiego 17B, 42-218 Częstochowa. 
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą (obsługi składanych zamówień i rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczonych usług, w tym realizacji usług gwarancyjnych, obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas są kierowane, przechowywania danych dla celów archiwalnych) w tym marketingowych. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe również w wykonaniu naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach:
1) opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Pana/Panią oraz innych użytkowników z naszych usług;
2) ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
3) prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
4) zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Tobie drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu,
5) przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z RODO).

Kategorie odnośnych danych
Przetwarzamy Pana/Pani następujące dane osobowe:
Imię i Nazwisko
Adres
E-mail
Numer tel. kontaktowy

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń́ w związku z jej wykonywaniem, ale co do zasady nie dłużej niż̇ przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

Odbiorcy danych
Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe w celu wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane dwóm grupom:
osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze.

Prawa:
Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia danych osobowych,
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
W każdej chwili ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.
Aby usunąć dane osobowe można złożyć oświadczenie, wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane we wstępie.